order

‘ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ’ರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ‘ಬಹುಮುಖ್ಯ’ ವಿಚಾರಗಳು

 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ GPF , KGID , LIC , FBF , KGIS , DCRG , Family pension, ಅಲ್ಲದೆ SB a/c , ಮತ್ತು FD a/c ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ( Nominee ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು , ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ Update ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ […]

order

State Level Government High Schools & Junior Colleges Drawing Teachers Final Seniority List as on 31-03-2017

Title :-State Level Government High Schools & Junior Colleges Drawing Teachers Final Seniority List as on 31-03-2017 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 1.3MB Number of Pages :- 78 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod […]

order

State Level Government High Schools Physical Education Teachers Grade-1 Tentative Seniority List as on 01-01-2018

Title :-State Level Government High Schools Physical Education Teachers Grade-1 Tentative Seniority List as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 1.3MB Number of Pages :- 332 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- […]

order

Tentative Seniority List of Music, Dance, Drama Teachers as on 01-01-2018

Title :-Tentative Seniority List of Music, Dance, Drama Teachers as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 1.3MB Number of Pages :- 43 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image File Available :- […]

order

Tentative Seniority List of Grade-1 Craft Teachers as on 01-01-2018

Title :-Tentative Seniority List of Grade-1 Craft Teachers as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 60 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image File Available :- yes […]

order

Government High Schools Grade-2 Teachers(01-01-1979 to 31-12-1994) Final Seniority List as on 01-01-2018

Title :-Government High Schools Grade-2 Teachers(01-01-1979 to 31-12-1994) Final Seniority List as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 63 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image […]

order

State Level High School Drawing Teachers Tentative Seniority List as on 01-01-2018

Title :-State Level High School Drawing Teachers Tentative Seniority List as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 133 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image File […]

order

Final Seniority List of Government Ex-TDB and Ex-Municipal Teachers

Title :-Final Seniority List of Government Ex-TDB and Ex-Municipal Teachers File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 01/02/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 552 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image File Available :- yes File […]

order

Final Seniority List of High School Physical Education Grade-1 Teachers as on 01-01-2018

Title :-Final Seniority List of High School Physical Education Grade-1 Teachers as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 30/01/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 321 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image […]

order

Final Seniority List of High School Vocational Education Grade-1 Teachers as on 01-01-2018

Title :-Final Seniority List of High School Vocational Education Grade-1 Teachers as on 01-01-2018 File Type :- Order File Language :- Kannada Which Department :- Education State :-Karnataka Published Date :- 30/01/2020 File Format :-Pdf File Size :- 2.12MB Number of Pages :- 71 Scanned Copy :- yes Copy Text :- no Print Enable :- Yes Quality :- high File size Reduced :- no Password Protected :- No Passworod Encrypted:- no Image […]