ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಕೊರೋನಾ.!ಇದುವರೆಗೂ ಬಲಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾ..?

Title: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಕೊರೋನಾ.!ಇದುವರೆಗೂ ಬಲಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾ..?

File Type: Study Material                                                      

File Language :- Kannada

Which Department :- Education

State :- karnataka

Published Date :- 16/05/2021

File Format :-pdf

File Size :- 887kb

Number Of Pages :- 07

Scanned Copy :- Yes

Copy Text :- No

Enable :- Yes

Quality :- High

File Size Reduced :- No

Password Protected :- No

Passworod Encrypted:- No

Image File Available :- Yes

File Vieow Available :- Yes

Download Link Available :- Yes

Cost :- No

Personal Use Only


Comments